Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN THIS IS ESCAPE B.V.

Gevestigd aan de Weidehek 8, 4824 AS Breda, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72827122

 

Artikel 1. Definities. 1

Artikel 2. Toepasselijkheid. 1

Artikel 3. Aanbod, offertes en prijzen. 2

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst. 2

Artikel 5. Deelname aan het Spel 2

Artikel 6. Huisregels. 3

Artikel 7. Betaling. 3

Artikel 8. Annulering. 3

Artikel 9. Klachten en aansprakelijkheid. 3

Artikel 10. Overmacht. 4

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen. 4

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

This is escape BV:

de wederpartij bij de Overeenkomst met de Klant en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Overeenkomst:

de afspraak tussen This is escape BV en de Klant met betrekking tot deelname van een of meer Deelnemers aan het Spel.

Klant:

de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met This is escape BV ten aanzien van deelname aan het Spel door een of meer Deelnemers. Indien de Klant zelf ook deelneemt aan het Spel is de Klant tevens “Deelnemer”.

Deelnemer:

de natuurlijke persoon die deelneemt aan het Spel. Indien de Deelnemer de Overeenkomst ten aanzien van deelname aan het Spel ten behoeve van zichzelf en/of een of meer andere Deelnemers is aangegaan, dan is de Deelnemer tevens de “Klant”.

Spel:

het spel dat door This is escape BV wordt verzorgd, waarbij Deelnemers in een team worden opgesloten in een Escape Room om vervolgens te proberen binnen een bepaalde tijd te ontsnappen door puzzels op te lossen.

Escape Room:

de ruimte waar het Spel plaatsvindt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen This is escape BV en de Klant en op iedere deelname door Deelnemer aan het Spel.
 2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de Overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Deze zullen dan vervangen worden door bepalingen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. This is escape BV heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing op de Overeenkomst is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden zoals deze gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 5. Niet constante naleving van deze voorwaarden door This is escape BV impliceert niet dat deze voorwaarden niet toepasbaar zijn, of dat This is escape BV het recht verliest om in toekomstige gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Aanbod, offertes en prijzen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van This is escape BV zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod een termijn voor aanvaarding aangeeft.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Indien de aanvaarding van het aanbod door de Klant afwijkt van het aanbod, is This is escape BV daaraan niet gebonden.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht This is escape BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Kennelijke fouten in het aanbod van This is escape BV binden This is escape BV niet.
 6. This is escape BV heeft het recht haar prijzen op ieder gewenst moment aan te passen.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant akkoord is gegaan met het aanbod van This is escape BV of – indien de Overeenkomst online tot stand komt – zodra de Klant succesvol het reserveringsproces via de website heeft doorlopen.
 2. Na totstandkoming van de Overeenkomst via de website stuurt This is escape BV een bevestiging via de e-mail. Dit is tevens het reserveringsbewijs.
 3. Indien de Klant geen bevestiging ontvangt of de reservering daarin niet correct wordt weergegeven, dient de Klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met This is escape BV.

 

Artikel 5. Deelname aan het Spel

 1. This is escape BV zal zich inspannen om het Spel naar beste inzicht en vermogen uit te voeren conform de Overeenkomst en de met de Klant schriftelijk overeengekomen afspraken.
 2. Het Spel wordt gespeeld in een Escape Room die door This is escape BV is ingericht.
 3. Deelnemers dienen uiterlijk vijftien (15) minuten voor aanvang van het Spel aanwezig te zijn. Indien Deelnemers te laat arriveren, kan This is escape BV besluiten om het Spel te verkorten, zodat het eindigt op de oorspronkelijke eindtijd.
 4. Indien een Deelnemer verhinderd is om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan This is escape BV door te geven. This is escape BV zal dan in overleg met de Klant bekijken of het mogelijk is om de reservering te verplaatsen naar een ander tijdstip, maar This is escape BV is daartoe niet verplicht. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van This is escape BV.
 5. This is escape BV behoudt zich het recht voor om het Spel te annuleren of te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van overmacht of bij onvoldoende deelname. In dat geval zal This is escape BV de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en in overleg treden over de mogelijkheden voor een nieuwe afspraak of restitutie van het betaalde bedrag.
 6. This is escape BV zal de Escape Room voorafgaand aan het Spel controleren op veiligheidsrisico’s. Desondanks zijn deelname aan het Spel en het betreden van de Escape Room geheel voor eigen risico van de Deelnemers. This is escape BV is niet aansprakelijk voor schade, letsel of verlies van eigendommen van de Deelnemers.

 

 

 

Artikel 6. Huisregels

 1. Het is Deelnemers niet toegestaan om:
  1. eigen etenswaren en dranken mee te nemen in de Escape Room;
  2. om dieren mee te nemen in de Escape Room;
  3. te roken of te vapen in de Escape Room;
  4. meegebrachte voorwerpen achter te laten in de Escape Room;
  5. in de Escape Room aanwezige voorwerpen mee te nemen buiten de Escape Room;
  6. voorwerpen in de Escape Room of de Escape Room zelf te beschadigen of te vernielen;
  7. in de Escape Room op zoek te gaan naar nooduitgangen, tenzij sprake is van een noodsituatie;
  8. in de Escape Room geweld te gebruiken of daden te verrichten die in strijd zijn met de wet of de openbare orde;
  9. zich in de Escape Room dusdanig te gedragen dat daarmee het plezier of de veiligheid van andere Deelnemers wordt aangetast of ondermijnd;
  10. in de Escape Room drugs of alcohol te gebruiken of onder invloed daarvan de Escape Room te betreden.
 2. De Deelnemer dient redelijke aanwijzingen van werknemers van This is escape BV op te volgen.
 3. Indien de Deelnemer zich niet houdt aan de regels van lid 1 of 2, heeft This is escape BV het recht de Deelnemer de toegang tot de Escape Room te weigeren, de Deelnemer uit te sluiten van het Spel, van de Deelnemer te verlangen dat de Deelnemer de Escape Room verlaat of het Spel direct te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of restitutie aan de Deelnemer gehouden te zijn. In dat geval is de betreffende Deelnemer gehouden aan This is escape BV alle schade en kosten, die This is escape BV lijdt als gevolg van het overtreden van de regels door de Deelnemer, te vergoeden.

 

Artikel 7. Betaling

 1. De Klant dient de betaling voorafgaand aan het Spel te voldoen via de website of op een andere door This is escape BV aangegeven wijze.
 2. Indien de Klant een reservering heeft geplaatst via de website, maar niet heeft betaald, behoudt This is escape BV zich het recht voor om de reservering te annuleren.
 3. Indien de Klant een reservering heeft gedaan in de webshop, wordt de reservering pas verwerkt nadat de betaling is ontvangen.
 4. Indien de Klant een factuur ontvangt van This is escape BV, dient de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 5. Bij niet tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en heeft This is escape BV het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle buitengerechtelijke incassokosten die gemoeid zijn met de invordering van de vordering van This is escape BV.

 

Artikel 8. Annulering

 1. De bedenktijd en het recht om een online gesloten Overeenkomst te herroepen gelden niet voor Overeenkomsten ten aanzien van vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum. De Klant heeft dus niet het recht de Overeenkomst met This is escape BV te herroepen. Wel heeft de Klant heeft het recht om de Overeenkomst tot 48 uur voor aanvang van het Spel zonder opgaaf van reden kosteloos te annuleren. In dat geval zal This is escape BV het volledige bedrag van de reservering binnen 14 dagen aan de Klant terugbetalen.
 2. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het Spel, wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht bij de Klant. Indien de Klant het bedrag van de reservering al heeft voldaan, zal dit bedrag niet aan de Klant worden terugbetaald.
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en is pas effectief nadat This is escape BV deze annulering heeft bevestigd.

 

Artikel 9. Klachten en aansprakelijkheid

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld aan This is escape BV, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat de Klant het gebrek heeft geconstateerd.
 2. This is escape BV zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren en, indien mogelijk, een oplossing bieden.
 3. This is escape BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Klant of Deelnemer die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens de betreffende Klant of Deelnemer. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van This is escape BV wordt uitgekeerd, dan wel, indien de verzekeraar niet uitkeert, tot maximaal het bedrag van de reservering. This is escape BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, letselschade, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen, winstderving of enige andere vorm van indirecte schade.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van This is escape BV. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden laten de wettelijke rechten van de consument ten aanzien van aansprakelijkheid onverlet.
 5. De Klant en de Deelnemer vrijwaren This is escape BV voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Klant of Deelnemer toerekenbaar is.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. This is escape BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop This is escape BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor This is escape BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen This is escape BV en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de Klant of de Deelnemer enerzijds en This is escape BV anderzijds, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar This is escape BV gevestigd is, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.